เครือข่ายสื่อมวลชนอีสานตอนบน 11 จังหวัด สัมมนา สร้าง Content ดัน Soft Power อีสาน ของดีบ้านฉัน

เครือข่ายสื่อมวลชนอีสานตอนบน 11 จังหวัด สัมมนา
สร้าง Content ดัน Soft Power อีสาน ของดีบ้านฉัน

18 มิ.ย.67 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน      โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน     และชุมชุมชน จาก 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการสร้าง Content ทำสื่ออย่างไรให้โดนใจ

โดยมีวิทยากร คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผู้ก่อตั้งและบริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ และผู้ก่อตั้งและบริหารสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม  และคุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และบรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน ที่ทำข่าว เขียนสารคดี บทความ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การสร้าง Content ผ่าน Soft Power ของดีถิ่นอีสาน  จากนั้น  ฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผนึกความสามารถของเครือข่ายที่สามารถผลิตคลิปวิดีโอได้อยู่แล้ว เพิ่ม Content เนื้อหา Soft Power ของดี..บ้านฉัน เพื่อร่วมกันผลิตคลิปวิดีโอ ที่หลากหลายแพลตฟอร์ม สำหรับการประชาสัมพันธ์ Soft Power แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านสื่อออนไลน์ของเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์


นอกจากนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เสริมศักยภาพด้านบุคลิกภาพ การพูดและการสื่อสาร   ให้แก่เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิทยากร นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คนที่  36 บรรยายหัวข้อ การพูดและการสื่อสารสร้างศักยภาพสื่อท้องถิ่นกับ Soft Power แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ โดยคุณปภิณพิทย์ พัวโสพิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร


ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่องานประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชน ซึ่งการสื่อสาร  ในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้น เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ จึงต้องมีการเรียนรู้ ปรับตัว ในการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการสร้าง Content หรือ เนื้อหา ที่จะสื่อสารไปถึงประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จึงมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ ในการกระจายข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ Soft Power ที่เป็นของดี บ้านฉัน เพื่อให้สังคมรับรู้ และเกิดรายได้ในท้องถิ่น โดยหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน จะได้รับความรู้ และสามารถสร้างเนื้อหา หรือ Content ที่โดนใจ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลงานต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น