“โรงเรียนพล” สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

“โรงเรียนพล” สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนพล มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารอย่างมีระบบ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ หอประชุมโรงเรียนพลโรงเรียนพล นำโดย นายบุญเหลือ ทอองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดงานสถาปนาครบรอบ 70 ปีโรงเรียนพล และพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และภาคบ่าย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 132 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา


นายบุญเหลือ ทอองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล กล่าวว่าว่า ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอีกด้วย
“ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนผลักดัน ส่งเสริม ทั้งด้านการเรียนการสอน อบรมสั่งสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในอนาคต สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่นในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในวันนี้”


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนพลมี นายบุญเหลือ ทองอ่อน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองผู้อำนวยการ จำนวน 4 คน ครู จำนวน 123 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 คน  และวิทยากรภายนอก จำนวน 3 คน เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 53 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 2,156 คน.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น