จังหวัด สุรินทร์ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

จ.สุรินทร์ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

27 กันยยายน 2560   ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสุรินทร์ (กบร.จ.สุรินทร์) ครั้งที่ 3/2560 ประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลป้องกันและคุ้มครองที่ดินของรัฐ เพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยมีวาระสืบเนื่องและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจากมติที่ประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมา คือ พิจารณาเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 2 แห่ง คือ กรณีทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ และกรณีร้องเรียนขอให้เพิกถอนหนังสือการรับรองการทำประโยชน์ออกทับที่สาธารณประโยชน์หนองปรือ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แต่เนื่องจากข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาของทั้ง 2 แห่งยังไม่ชัดเจนและครบถ้วน ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้มอบหมายให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องแล้วรวบรวมให้ครบถ้วน เสนอให้ที่ประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาในครั้งต่อไป

ข่าว  ภาพ ปชส.สุรินทร์ /ข่าว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น