การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอ โฮเต็ล ขอนแก่น โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสัมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายภายใต้โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP

ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาและร่วมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาการรวมกลุ่มมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนากลุ่ม โดยการหาแนวทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู้และประสบการณ์กัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่รวมทั้งมีการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งใน และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โครงการนี้ มีประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 ราย จาก 6 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และมุกดาหาร

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น