ขอนแก่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องขอนแก่น ฮอลล์       ห้าง เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิดไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรภาคีต่างๆ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงจากเยาวชนและองค์กรภาคีต่างๆ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และพิธีแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ถือเป็นหน้าที่สำคัญของทุกฝ่าย ที่จะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก เยาวชน ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะยาเสพติด จะเข้าไปแทรกซึมทำลายทุกส่วนของสังคม ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด  ในงานมีการจัดนิทรรศการ ของโรงเรียน แบะหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น