ขอนแก่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องขอนแก่น ฮอลล์       ห้าง เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิดไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรภาคีต่างๆ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงจากเยาวชนและองค์กรภาคีต่างๆ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และพิธีแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ถือเป็นหน้าที่สำคัญของทุกฝ่าย ที่จะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก เยาวชน ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะยาเสพติด จะเข้าไปแทรกซึมทำลายทุกส่วนของสังคม ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด  ในงานมีการจัดนิทรรศการ ของโรงเรียน แบะหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น