มข. เปิดตัวโรงเรียนการบินคุณภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ม.ขอนแก่น เปิดตัวโรงเรียนการบินคุณภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

มข.จับมือ รร.การบิน อาเซียนไฟล์ท อคาเดมี(AFA) ติดปีกความรู้มุ่งสู่อาชีพนักบิน (Pilot Gateway)เตรียมเปิดตัวโรงเรียนการบินคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 25 ส.ค. ที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาวิชาชีพ”ติดปีกความรู้ มุ่งสู่อาชีพนักบิน (Pilot get away ) โดยมีนายศรุช โภคากุลวัฒน์ CEO รร.การบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี นายอานุภาพ วงศ์หนองเตย ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเอฟเอ แอโรนอตติคอล จำกัด ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.นายกฤต รัตนราช ผอ.รร.การบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน
นายศรุช โภคากุลวัฒน์ CEO รร.การบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี กล่าวว่า“นักบิน” เป็นวิชาชีพที่ใฝ่ฝันของใครหลายคน มีความมั่นคงและยังมีความต้องการในตลาดการบินอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสูง ทั้งในส่วนของการขนส่ง การส่งออกการท่องเที่ยว และการผลิตสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันองค์กรการบินระหว่างประเทศ ได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของประเทศไทยขึ้น กอปร กับ รัฐบาลไทยได้ผ่าน พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2561 (EEC) เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นและหนึ่งในหัวใจของการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี้คือยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินประจำภูมิภาคอันหมายถึงอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จะยิ่งทวีความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่าคณะศึกษาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของไทย จึงได้ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการบินพาณิชย์กับโรงเรียนการบิน อาเซียนไฟล์ท อคาเดมี(AFA) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน
ด้านนายกฤต รัตนราช ผอ.ร.ร.การบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี กล่าวว่า โรงเรียนการบิน อาเซียนไฟล์ท อคาเดมี (AFA) ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (ATO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีแนวคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ก้าวหน้าไปกว่ารูปแบบการสอนในอดีต มีความเข้มข้น มีเทคนิคการฝึกสอนหลากหลายเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่พื้นที่ฝึกภาคอากาศและครูฝึกการบินที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้การฝึกอบรมศิษย์การบินให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพ มีหัวใจคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอมีบุคลิกภาพที่ดำรงวินัยในสายวิชาชีพอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นนักบินพาณิชย์ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล AFA ได้เลือกใช้อากาศยาน Diamond แบบเครื่องยนต์เดียวรุ่น DA40 และแบบหลายเครื่องยนต์รุ่น DA42 จำนวนรวม 12 ลำ โดยจะทยอยรับมอบตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี2561 นี้
นายกฤต กล่าวอีกว่าอากาศยาน Diamond นับเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและได้รับความนิยมจากโรงเรียนการบินชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีสมรรถนะเหมาะสม ที่จะใช้ฝึกศิษย์การบินโดยหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตนี้ ถูกกำหนดสอดคล้องตามมาตรฐานของ EASA (European Aviation Safety Agency) มีชั่วโมง การอบรมวิชาภาคพื้น จำนวน 795 ชั่วโมงโดยให้ความรู้ถึงระดับ ATPL (ATPL Knowledge) ชั่วโมงการฝึกภาคอากาศกับอากาศยานจริง จำนวน 220 ชั่วโมง และการ
ฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) อีก 40 ชั่วโมง รวมการฝึกภาคอากาศทั้งสิ้น 260 ชั่วโมง นับเป็นโรงเรียนการบินเดียวในประเทศไทยที่ให้ชั่วโมงการฝึกสูงที่สุดในปัจจุบัน
นายอานุภาพ วงศ์หนองเตย ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเอฟเอ แอโรนอตติคอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานสัมมนา “ติดปีกความรู้มุ่งสู่อาชีพนักบิน” (Pilot Gateway) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเวลา 08:00 – 12:00 น. ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ครบถ้วน หลากหลายจากวิทยากรที่อยู่ในสายวิชาชีพนักบินที่แตกต่างกัน ทั้งนักบินจากสายการบินพาณิชย์นักบินจากหน่วยงานราชการ และนักบินรับส่งผู้ป่วยทางอากาศพร้อมทั้งรายละเอียดเส้นทางการเข้าสู่อาชีพนักบิน โดยจะเปิดรับศิษย์การบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี(CPL) ภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก www.afa.co.th หรือ www.facebook.com/aseanflightacademy หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06 4194 5000เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น