AIS นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมไทย

วันที่ 29 ตุลาคม  ที่โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คุณวิไล เคียงประดู่  ผช.ผอ.อาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะนำแอปร้าน “ฟาร์มสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมไทย ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้  ด้านการศึกษา ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและยาวชน ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลแล้ว จำนวน 34 แห่ง

ด้านสาธารณสุข ได้สร้างแอป “อสม.ออนไลน์” ช่วยให้สมาชิก อสม.ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ อสม. ซึ่งในปัจจุบันหน่วยบริการสุขภาพ และ รพ.สต.เปิดใช้งานแอป “อสม.ออนไลน์” จำนวน2,200 แห่งทั่งประเทศ และมีผู้ใช้ จำนวน 84,000 คน   ด้านการเกษตร และ ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้เปิดแอป “ฟาร์มสุข” เป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นคลังความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ในรูปแบบวีดีโอ บทความ และเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตมาจำหน่ายในระบบการตลาดออนไลน์ สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น