KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจการแผ่นดินอีสาน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจจการแผ่นดิน เดินสายจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่31” หวังระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ห้องออคิด บอลรูม (ชั้น 2) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตวรจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีภารกิจรับใช้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนมาพิจารณาแล้วเสนอทางแก้ไขไปยังหน่วยงานรัฐ โดยแนวทางสมานฉันท์และสันติวิธี มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิหน้าที่ตามกฏหมายแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในทุกท้องที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

พลเอก วิทวัส กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน คิอวันที่ 18 มกราคม 2560 เริ่มตั้งแต่เววลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำจังหวัดขอนแก่น เครือข่าย และภาคประชาสังคม กว่า 500 คน จาก 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงาน ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู ซึ่งทุกคนจะได้ร่วมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอีกด้วย และในช่วงบ่าย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เดินทางไปมอบปฏิทินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนกว่า 500 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น

เพื่อจัดทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับนักเรียนนักศึกษาตาบอดใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป สำหรับในวันที่ 19 มกราคมนั้น เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้รับรู้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้ โดยมีนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พลเอก วิทวัส กล่าวว่า นอกจากการสัมมนาแล้ว ในบริเวณลานหน้าห้องสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากโครงการการประกวดวาดภาพ “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัย ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ร่วมใจปลูกป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันปลูกตต้นไม้ อาทิ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นสะเดา ต้นหว้า และต้นพฤกษ์ ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นไป” พลเอก วิทวัส กล่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น