ศูนย์ออทิสติก จัดค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

19 ธันวาคม 2562  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสก จังหวัดขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอยแก่น ได้เปิด โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปึงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กออทิสติก มีทักษะทาง สังคม เรียนรู้กฎกติกา มารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม รู้จักการปรับตัวข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทัษะการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานที่ภายนอก ประกอบด้วย ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ตำบลนาหว้า อำภอภูเวียง และสวนเกษตรพืชผักสวนครัว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ กิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก
โดยมีผู้ข้าร่วมโครการทั้สิ้นจำนวน ประมาณ 50 คน โดยจัดระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น