มข พร้อมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน

 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัด ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน โดยในปีนี้จัดภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน เช่น เทคโนโลยี AI การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย เป็นต้น
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าว ว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่าง เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก และเพื่อจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากทั่วประเทศ
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย –นิทรรศการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน -การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์ -การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.63 -การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.63 -การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค.63 -งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 -การประกวดปลาสวยงาม โค กระบือ สัตว์ปีก และแพะ -มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน -การจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร -การจำหน่ายสินค้า จากกลุกิจและเกษตรการจากทั่วประเทศ -การจำหน่ายพรรณไม้หายากจากทั่วประเทศ -การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณโดยรอบงานวันเกษตรภาคอีสาน การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 กำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณวารุณีย์ บัวมาตย์ ทีมข่าว MCOT NEWS Network จ.ขอนแก่น โทร.0965466497เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น