ขอนแก่น รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง นำรถกระจายเสียงลงพื้นที่ ออกประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์น้ำ
และรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายสุริยา แก้วเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 คบ.ชีกลาง พร้อมเจ้าหน้านำรถกระจายเสียงลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องสถานการณ์น้ำ รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น