7-9 กพ 63 เชิญชมงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 ที่ ขอนแก่น

วันอังคารที่ 21 มกราคม 63 ที่โรงแรมเจริญธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5

E – SAN Industrial Fair 2020) ภายใต้แนวคิด(Concept) “SMART INDUSTRY
FOR SMART CIY” เป็นการแสดงนวัตกมกดโนโลยื สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเป็นเมือง SMART CITY และกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรม
แฟร์ครั้งที่ 5 (E-SAN INDUSTRIAL FAR 2020) แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นใน การเป็น MCE CTY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้ง ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่นๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษกิในภูมิภาคพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
การจัดงาน“อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 (E – SAN Industrial Fair 2020) จัดระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1โซนนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น