เศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 4 ปี 62 หดตัว

ภาว

ภาวะศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวทุกด้าน

4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสาท สมใจนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนโดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ด้านผลผลิตการเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัว การลงทุนซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ล่าช้า และภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาอาหารสด
ชะลอลงตามราคาผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นตาม
ราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ จีน ด้านอัตราการว่างงาน
เพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สำหรับภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากไตรมาสก่อนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น