กสทช ประชุมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ด้านกิจการวิทยุ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมพูลแมนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานกสทช ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีนายณภัทร วินิจฉัยกุล คณะกรรมการ กตป ของกสทช เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ กตป ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียด้านกิจการกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการ เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แสดงความคิดเห็น การต่อการทำหน้าที่ ของกสทช โดย มี เจ้าหน้าที่ และ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอภาพรวมการทำงานของ กสทช และช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มและประชุมร่วมกันใน 3 ประเด็นได้แก่ระยะเวลาทดลองการประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ และอนาคตของวิทยุดิจิตอล ทั้งนี้ โดยภาพรวม ผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอ ให้กสทช เลื่อนเวลา ในการ ประกอบกิจการ วิทยุออกไป ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่เอื้อ ต่อการ นำคลื่นมาประมูล ส่วนอนาคต สื่อวิทยุดิจิตอลนั้น ทาง กลุ่มมองว่า เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ ในระบบ 5g สามารถรับฟังวิทยุ ได้ทางออนไลน์ แบบชัดเจนได้ทุกพื้นที่ ไม่ต้องไม่จำเป็นต้อง มีวิทยุดิจิตอล ซึ่งจะสร้างความยุ่งยาก ให้กับ สถานี และผู้รับฟังเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น