ผวจ.ขอนแก่น ออกมาตรการเข้มสั่งปิด โรงแรม ประชาชนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก

ผวจ.ขอนแก่น ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์ทุกรูปแบบ พร้อมสั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในจังหว้ด และให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ขอนแก่น โดยขอให้ประชาชนในจังหวัดทั้งหมดได้สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ครบ 100 % และย้ำไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00–04.00 น. ตามประกาศเคอฟิวส์ รวมถึงให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งหยุดให้บริการในเวลา 21.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาตรวจนับสิ่งของและเผื่อเวลาเดินทางกลับบ้านก่อนเวลา 22.00 น.

นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรมทุกแห่งจะปิดให้บริการทั้งหมด ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภท เช่น วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ การเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด- 19

ในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมทุกแห่งจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน นี้เป็นต้นไป สำหรับโรงแรมใดมีความประสงค์ คิดว่ามีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด- 19 ให้กับผู้มาใช้บริการในการเข้าพักโรงแรมแห่งนั้น สามารถยื่นมาตรการความปลอดภัย กับสาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดได้พิจารณาเปิดให้บริการได้

ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวทางดำเนินการโดยให้นายอำเภอทุกอำเภอสำรวจข้อมูลอย่างละเอียด ว่าหมู่บ้านใดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านใดที่มีผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หมู่บ้านใดที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาอยู่ในพื้นที่ให้ทำการกักตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วัน โดยไม่มีอาการของโรค ให้ถือว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยพิเศษ ให้ทำประชาคมหมู่บ้านชุมชน เพื่อมีมติร่วมกันในการปิดหมู่บ้าน โดยภาคราชการจะส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันให้หมู่บ้านชุมชนนั้นๆ พร้อมทั้งจะสนับสนุนปฏิบัติการล้างทำลายเชื้อ ห้ามคนเข้า-ออกหมู่บ้านชุมชนเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรค หากดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้านชุมชน จะถือได้ว่า จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดปลอดเชื้อพิเศษด้วย

ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยให้ปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิต หรือจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น