ขอนแก่น งดจำหน่ายสุราทั้งจังหวัด 12 ถึง 17 เมษายน 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้งดจำหน่ายสุราทั้งจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

11 เมย 2563 จังหวัดขอนแก่นได้มีประกาศมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 9 สรุปข้อความดังนี้ ข้อ 1 ให้สถานที่ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ปิดพื้นที่หรือบริเวณสแกนสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ข้อ 2 ห้ามมิให้ชุมนุม การทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่ใดๆ ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันตราย

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยประกาศดังกล่าวมาจากผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญ อาทิ การวางแนวทางและรับปรึกษาปัญหาในเชิงจิตวิทยา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง, กำหนดให้ งดรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวันที่ 12-17 เมษายน นี้, การกำหนดหลักเกณฑ์การกักตัว สำหรับผู้ที่เข้าสู่พื้นที่ จ.ขอนแก่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน, การให้คงระบบการขนส่งเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารไว้ตามเดิม
รวมถึงการอนุมัติให้ อบจ.ขอนแก่น เข้ามาสนับสนุนภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาททุกหมู่บ้านและตำบล ทั้ง 26 อำเภอ

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 4 ของจังหวัดได้รับการรักษาหายเป็นปกติและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ขณะนี้ จ.ขอนแก่น ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น