วัดธาตุ จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์วิถีพุทธขอนแก่นที่พึ่งทางใจ

 

วันที่ 6 พค. 2563 ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง ได้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ตามแนวพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยความร่วมมือของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรมจิตอาสา ชมรมชาวเหนือ ฯลฯ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์คลายทุกข์ วิถีพุทธ อีกด้วย ซึ่งศูนย์ฯ นี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย ธรรมยุต และมหานิกาย เปิดศูนย์ครอบคลุม 26 อำเภอ รวม 46 แห่ง เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ประชาชน

นางโสภา พิศพล ประธานชุมชนหอนงแวงเมืองเก่า 1 ได้กล่าวว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ไม่มีการเวียนเทียน เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส จะดีขึ้น เพราะทุกคนให้ความร่วมมือ

รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.บทบาทหน้าที่ตาม พระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาทุกข์ทางกาย โดยมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นวัตถุทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้มีความอิ่มทางกาย โดยกำหนดให้มีการแจกทานเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น