ขอนแก่น สร้างธนาคารอาหาร เพื่อเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

19 พ.ค. 63  ที่ศูนย์เรียนรู้ 19  พอเพียง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารอาหาร โดยมีกิจกรรมการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ซึ่งธนาคารอาหาร Food Bank เริ่มจาก “ผู้นำ ต้องทำเป็นต้นแบบก่อน”   ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) จังหวัดขอนแก่น กำหนดพื้นที่นำร่องดำเนินโครงการในอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ และ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 7 ไร่ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ครัวเรือน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพระลับ เป็นผู้คัดเลือกจากประชาชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ ที่ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ในระบบ Thai QM แล้ว โดยแบ่งเป็น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว จำนวน 52 แปลง กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังบก จำนวน 4 บ่อ กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 2 บ่อ กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 100 ตัว และกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน เพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกร และสร้างความปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2,191 คน 44190 ครัวเรือน จะได้มีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น