เที่ยวปรางค์กู่บ้านแท่น ชัยภูมิ

ปรางค์กู่บ้านแท่น หรือปรางค์กู่บ้านหนองแฝก เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมขอม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปรางค์กู่บ้านแท่นมีลักษณะเป็นปราสาทหินตามแบบอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลที่นิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วย ปรางค์ สร้างด้วยศิลาแลง ประตูทางเข้าอยู่ด้านตะวันออก อีก ๓ ด้านเป็นประตูหลอก  บรรณาลัย สร้างด้วยศิลาแลง เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงแก้วสร้างด้วยศิลาแลง มีซุ้มประตูหรือโคปุระ  สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังขอบสระกรุด้วยศิลาแลงไปจนถึงพื้น
บริเวณปรางค์แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ทั้งรูปสลักพระยมทรงกระบือพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑพระวัชรธร พระไภสัชยคุคุไวฑูรยประภาสุคต ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระมหาไวโรจนะปางนาคปรก

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น