ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนาคือกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเสริมบุญ เสริมบารมี   ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคมและได้จัดทำกิจกรรมดังกล่าว    โดยกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีนี้ เป็นแบบ new normal  มีการเว้นระยะห่าง ในการเดินแห่เทียนเข้าพรรษา  โดยมีการแห่เทียนพรรษารอบศาลาวัดโนนชัยวนาราม    จากนั้นมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ในปีนี้มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองและผู้รับบริการที่ศูนย์พัฒนาสังภาพฯ  มาร่วมงานกว่า 50 คน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจหลักในการบริการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพบุคคลออทิสติกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป และจะเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการดำรงชีวิต    ทักษะด้านสังคมกิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด   เตรียมความพร้อมด้านอาชีพตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป   ซึ่งกิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น