KKnews เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่จังหวัดขอนแก่น หมวด ขก ซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว 13 ครั้ง ได้เงินเข้ากองทุน จำนวน สองร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาท

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งที่ 14 นี้ เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขก จะใช้วิธีการประมูลโดยวิธีการเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) หมายเลขที่ทำการประมูลมีทั้งหมดจำนวน 301 หมายเลข โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ และมีผู้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลและลงทะเบียนไว้แล้วจำนวน 375 ราย รวมเป็นเงินลงทะเบียนทั้งสิ้น หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท

โดยจำแนกกลุ่มหมายเลขออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำนวน 56 หมายเลข กลุ่มที่ 2 จำนวน 68 หมายเลข กลุ่มที่ 3 จำนวน 255 หมายเลข ทั้งนี้ เลขทะเบียน ขก 9999 มียอดประมูลสูงถึง 3,600,000 บาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น