ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว

3 สิงหาคม 2563 ที่ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน และให้เกิดการฝึกทักษะ สังคม ร่วมกับครอบคัว โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ที่  ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท และ ชุมชนเพื่อนพัฒนสุข อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา  โดยกิจกรรม การเก็บของในน้ำ เพื่อใช้ธาราบำบัด     การเดินชมสวน เพื่อฝึกทักษะการเดิน   การให้อาหารสัตว์   การร้อยเชือก เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกสมาธิ

สัมภาษณ์   สิบเอกหญิงวรรณี  เหมุทัย รักษาการ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ได้กล่าวถึงโครงการ ครั้งนี้

สัมภาษณ์   นางสุวรรณี  อัศวหฤทัย  ผู้อำนวยการชุมชน เพื่อนพัฒนสุข  ได้กล่าวถึงการจัดตั้ง ชุมชนเพื่อ พัฒนสุข

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น