โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ที่ขอนแก่น

29 กันยายน 2563 บ้านหนองหญ้าช้า
ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราขการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน) หรือ CAT และผู้บริหาร CAT ร่วมกันเปิด โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบโซลซัน CAT Digital Farm โดยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร จ.ขอนแก่น

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน) หรือ CAT
เปิดเผยว่า CATมุ่งมั่นนำศักยภพองค์กรด้นการสื่สารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีติจิทัลขับเคลื่อนสนับสนุนเกษตรกรก้าวไปสู่ การเป็น Smart Farmer อย่างข้มแข็งและยั่งยืนผ่าน”โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงเกษตรติทัล 3 มิติ ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัตการ และต้านการตลาด ช่วยยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ร่วมสนับสนุน เข่น จังหวัดขินแก่น กระทรวงกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น อบต.หนองแวง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โคลา โคลา ศูนย์มีชัยบ้านไผ่ ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ โดยทุกฝ่ายมุ่งบรรลุเป้หมายการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมาร์ตซิตี้ขอนแก่น เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตื่นตัวก้าวหนด้านเมืองอัจฉริยะระดับต้นๆ ของประเทศเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น