KKnews กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น

กองทุนออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น บูรณาการส่วนงานราชการ มุ่งส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันยามชราแก่ประชาชน” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนแวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการกำกับดูแลติดตามผลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (10 จังหวัด) ภายใต้โครงการ “ผู้ว่าฯ ชวนออม”

KKnews กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามโดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมุ่งหวังการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในส่วนราชการภายใต้การบริหารขับเคลื่อนของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบได้มีการเก็บออมเพื่อเป็นหลักประกันยามชราภาพ ภายในงานยังมีการจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนการขยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งการออม และความพอเพียง สร้างสุขชีวิตมั่นคง” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 600 คน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลมีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคลตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะยามชราภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการ “ผู้ว่า ฯ ชวนออม” ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 หลังจากที่ กอช. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในก้าวแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สำหรับความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกว่า 21 หน่วยงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น