สภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น อบรมอนุรักษ์พลังงาน

29 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงาน การอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technolgy “ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา mmersive Techolg เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  และนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์   ผู้อำนวยการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้อย่างรวดเร็ว ได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาการทำงาน และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น  เทคโนโลยี Immersive Technolgy หรือคนส่วนใหญ่อาจรู้จักกันในชื่อ AR (Auamented Reality) และ VR (Virtual Reality) ที่สามารถจำลองวัตถุ, เหตุการณ์ และสถานที่ ให้ผู้ใช้งาน เหมือนโลกเสมือนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ได้  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม  สถาบันฯ จึงได้ทำโครงการอบรมให้ความรู้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม    การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 100 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น