การใช้จ่ายภาครัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3

3 พฤศจิกายน 2563  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายปราสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนไตรมาสที่ 3 ปี 2563  โดยสภาวะหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยการบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเล็กน้อยตามการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนและการใช้จ่ายภาคบริการ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นตามรายจ่ายลงทุนที่เร่งเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงจากหมวดก่อสร้างที่ขยายตัวตามพื้นที่ก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านผลผลิตเกษตรขยายตัวจากผลผลิตยางพาราและปศุสัตว์ ขณะที่ด้านราคาปรับลดลงจากราคาข้าวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงใกล้เคียงเดิม ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตน้ำตาล

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่กลับมาขยายตัวจากการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการใช้จ่ายภาคบริการที่ขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ดี การอุปโภคบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันยังหดตัว แสดงถึงกำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่หดตัวน้อยลง และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ปรับดีขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวเร่งขึ้นจากรายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และกรมชลประทาน ส่วนหนึ่งเพื่อชดเชยการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ ขณะที่รายจ่ายประจำชะลอลงในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาค

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น