ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.ขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19
7 พย 63  ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ชมรม อสม ขอนแก่น  จัดงาน ชมรม สร้างสุขภาพ อสมท ขอนแก่น  ทั้งนี้ อสม  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการมี    ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้ประชาชนและชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Khonkaen Smart Living  จากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวขอบคุณและชื่นชม อสม.จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวอย่างที่ดีของ “การจัดการชุมชนโดยชุมชน” ที่มีพี่น้อง อสม.จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนำและเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่      ในท้องถิ่น จนได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และนานาประเทศตามที่ปรากฏในสื่อทุกสำนัก เน้นย้ำให้ อสม.จังหวัดขอนแก่น “การ์ดอย่าตก” ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อสม.ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการป้องกันตนเอง และแนะนำความรู้แก่พี่น้องชาวขอนแก่น     ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง  จังหวัดขอนแก่นจึงกำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2563 “อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 ” ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น.ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วยตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องการรวมพลังสร้างสุขภาพ ส่งเสริมการ  ออกกำลังกายในกลุ่ม อสม.และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
ด้าน นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมอบเสื้อเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น รวม 24 คน อสม.กล่าวปฏิญาณตน “ องค์กร อสม.ต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ” บูธนิทรรศการ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (นส.อุรา ปราบมนตรี) บูธองค์กร อสม.อำเภอชุมแพ “รู้ตน ลดโรคลดเสี่ยง ชนะเลิศระดับเขต”        บูธ ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ปี 2563 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น