พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  26  ตั้งอยู่ที่ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา   ภายในบริเวณวัด มีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน) เอกอัครมหาบุรุษผู้ผดุงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งยุค ซึ่งองค์ท่าน ได้นำมรรค ผล นิพพาน มาตีแผ่ สั่งสอน บรรดาชาวพุทธทุกหมู่เหล่า รวมถึงสืบทอด ปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของพระป่า กรรมฐานให้ดำรงสืบมา         ด้วยสำนึกในพระสังฆคุณอันหาที่สุด ประมาณมิได้  พระอาจารย์โสภา สมโณ จึงเป็นผู้นำมหาชน  และศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่าน  แสดงพลัง แห่งความกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณ สร้างพระมหาเจดีย์สีขาวทรงดอกบัว สื่อความหมายตามมงคลนามขององค์ท่าน จึงมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระมหาเจดีย์๗๘ เมตร   ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๖๑ เมตร ภายในยอดฉัตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ        ชั้นที่ ๑ คือชั้นใต้ฐานสำหรับให้สาธุชน ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย รอบนอกเป็นที่เดิน ทำประทักษิณสำหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์        ชั้นที่ ๒ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  อบรมด้านจิตตภาวนา        ชั้นที่ ๓ เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับบรรจุอัฐิธาตุและบริขารที่ได้มาบางส่วนขององค์ท่าน  เพื่อไว้สักการะบูชา        กล่าวได้ว่าพระมหาเจดีย์องค์นี้จะเป็นมหาปูชนียสถานที่จะยังประโยชน์ในการสืบทอดพระศาสนา  ให้มั่นคงถาวรสถิตสถาพรตลอดกาลนานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น