ขอนแก่น จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่นภายใต้ แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กิจกรรมภายในงานได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การเปิดงาน และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  และสถานการณ์การทุจริต โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. การกล่าวประกาศเจตนารมณ์สุจริต ซึ่งนำกล่าวโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น