เศรษฐกิจภาคอีสานเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ตามการใช้จ่ายภาคบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน สำหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงขึ้นจากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ขยายตัว ด้านการจ้างงานทรงตัว แต่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากนอกภาคเกษตรมาสู่ภาคเกษตรมากขึ้น สำหรับภาคการเงิน เดือนตุลาคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์ที่ยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น