เทศบาลนครขอนแก่น ซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครขอนแก่น ซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

7 กพ 2564 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครฯ ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

โดยปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรัดกุม เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยจัดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น