เลือกตั้งนายกเทศฯขอนแก่น มีผู้ชิงชัย 5 คน

เทศบาลนครขอนแก่นสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 5 คนและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 77 คน

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้ง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จำนวน 5 คน คือ นายวสันต์ ชูชัย หมายเลข 1 จากกลุ่มอิสระ นายชัชวาล พรอมรธรรม หมายเลข 2 กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ หมายเลข 3 รักพัฒนานครขอนแก่น นายชานนท์ นาประเสริฐกูล หมายเลข 4 จากกลุ่มอิสระ และ นายอุดมการณ์ วรกิจ กลุ่มรักนครขอนแก่น หมายเลข 5และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 77 คน ซึ่งเทศบาลจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 89,601 คน แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 129 หน่วย ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น