ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต

ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต

23  มี.ค. 63  ที่ห้องประชุมราชมงคล  ชั้น  3  อาคาร  50  ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน  ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ  และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ)  ร่วมเปิดงาน  “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต”   โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผศ.ดร.อาดา  รัยมธุรพงษ์  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น  และนายเกออร์ก  ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน เป็นประธานฯ

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนําเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยจากปัจจุบันไปสู่อนาคต  จะมีการนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ  มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ต้นทุนลดลงจบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวและการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน   นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศไทยและเยอรมนีผ่านนิทรรศการและกิจกรรมร่วมสนุก

นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  “จากการที่จังหวัดขอนแก่นมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองให้ เป็นเมืองอัจฉริยะ  (Smart  City)  ซึ่งในแผนการพัฒนานี้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลัก  เช่น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา  (LRT)  เส้นทางที่  1  สายเหนือ-ใต้  ช่วงบ้านสําราญ-บ้านท่าพระ  จังหวัด ขอนแก่น  16  สถานี  วงเงิน  15,000  ล้านบาท  และระบบขนส่งมวลชนเสริม  เช่น  โครงการ ขอนแก่นซิต บัส  ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วหลายปี   จากแผนพัฒนาเมือง อัจฉริยะ  ด้าน  Smart  Environment  นั้นต้องการลดมลพิษจากระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง  จึงมีแผนที่จะเปลี่ยนรถซิตี้บัสรุ่นเก่า ในเส้นทางขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซล  ให้เป็นรถไมโครบัสไฟฟ้า  และยังมีโครงการรถตุ๊กตุ๊ก  มาเป็นรถตุ๊กตุ๊กอีวีฟู้ดส์  เดลิเวอรี่  ซึ่งเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าพร้อมบริการส่งอาหาร

นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทย กล่าวว่า “Less is more น้อยแต่มาก ในที่นี้ หมายถึง ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้มากขึ้น และเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร นิทรรศการนี้มีคําตอบ โดยนิทรรศการนี้ได้ให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ดี มั่งคั่งและยั่งยืน เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก ดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามร่วมกัน เรียนรู้กันและกัน รวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวความสําเร็จและบทเรียนที่ได้รับร่วมกัน ในฐานะที่ประเทศเยอรมนี เป็นพันธมิตรด้านภูมิอากาศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เรายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเรากับจังหวัดขอนแก่นเช่นกัน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและการขนส่งที่ยั่งยืนจะเป็นประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยและเยอรมนีจะร่วมมือกันพัฒนาในอนาคตแน่นอน”

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “Khon Kaen Model :  Gateway to the GMS and Economic Corridors ขอนแก่นโมเดล: ประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจลุ่มแม่นํ้าโขง” ซึ่งมีนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อํานวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัทพัฒนาเมือง Khon Kaen Think Tank ให้เกียรติมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้  นิทรรศการ “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น