กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยฯมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4 ที่ภาคอีสาน

8 เมษายน 2564 ที่ ห้องศรีจันทร์ 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความรับรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเข้าใจในอนุบัญญัติและเป็นการป้องกันพร้อมลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติดังกล่าวในอนาคต

 

การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่างกฎกระทรวง ฯ ครั้งที่ 4 จากเป้าหมายของการประชุมจะจัดทั้งหมด 5  ครั้ง  ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี พัทยา และระยอง ซึ่งแต่ละครั้งจะนำเสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการน้ำ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทนการอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามตามมาตรา 45    ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สามตามมาตรา 47   ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 50  ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 51 และ ร่างประกาศกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ

 

จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและข้อเสนอแนะ รวมถึงคำแนะนำจากผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นได้ถูกนำมาปรับใช้กับร่างกฎกระทรวง ฯ เพื่อให้ได้กฎกระทรวงที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น