ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   นายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น    ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประจำทุกปี  ในงานมีชมรมผู้สูงอายุ  หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น   ผู้ปกครองเด็กออทิสติก  มาร่วมงานกว่า 80 คน    โดยกิจกรรมในงาน มีกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์   การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ขอนแก่น  การแสดงของผู้ปกครองเด็กออทิสติก  มีการออกร้านอาหาร เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทาน

สิบเอกหญิงวรรณี  เหมุทัย รักษาการ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น กล่าวว่า   การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ ให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสร่วม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้กับบุคคลออทิสติก และเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และผู้มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน โควิด 19 อย่างเข้มงวด

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น