มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 25640 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่นและกระจายเกือบทุกจังหวัด รวมทั้งพบมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของทางราชการ หากมีเหตุจำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนงานต้น สังกัดและหลังจากเดินทางกลับถึงจังหวัดขอนแก่นให้มีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรอง รับคำแนะนำและแนวทาง ปฏิบัติตนที่หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

ให้จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออนไลน์ รวมถึงให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานสำรวจงานที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติที่สถานที่ มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานดังกล่าวที่บ้าน (Work from Home) จนถึงวันที่30 เมษายน และให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ ยังขอให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และให้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น