ชาวขอนแก่นร่วมบริจาคตู้เย็นเพื่อเก็บวัคซีน Covid

นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบตู้เย็นแช่วัคซีนป้องกัน COVID-19 ขนาด 33 คิว จำนวน 10 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่จะฉีดให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของประชากรทั้งจังหวัดขอนแก่นภายในปี 2564 นี้ โดยตู้เย็นเก็บวัคซีนเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสำคัญจำเป็น ในการทำให้วัคซีนสามารถคงประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยจนไปถึงผู้รับบริการ โดยมีรายนามผู้บริจาค 3 คณะ ดังนี้

  1. พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อการจัดหาตู้เย็นเก็บวัคซีน จำนวน 5 ตู้ รวมมูลค่า 375,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล ชนบท ภูผาม่าน โนนศิลา เวียงเก่า และหนองนาคำ
  2. สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ส่งมอบตู้เย็นเก็บวัคซีน จำนวน 3 ตู้ รวมมูลค่า 210,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 7 และโรงพยาบาลน้ำพอง และบริจาค Alcohol 75% จำนวน 300 ลิตร ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งร่วมรับมอบได้แก่ นายอุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ รองผู้อำนวยการผู้ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  3. คณะศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มข. รุ่น 11 โดยผู้ส่งมอบ ได้แก่ ผศ.ดร.อัจฉราวรณ โตภาคงาม และ ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์รุ่น 11 และเพื่อน โดยคุณ ปรียานุช แสนโคตร ร่วมส่งมอบเงินบริจาคเพื่อการจัดหาตู้เย็นเก็บวัคซีน จำนวน 2 ตู้ รวมมูลค่า 151,006 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง และแวงใหญ่

น้ำใจจากทุกท่านเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และเป็นพลังให้คนขอนแก่นผ่านพ้นภาวะวิกฤตจากภัยโควิดครั้งนี้ได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น