KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพโดยใช้ชื่องานว่า “นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างที่หลากหลาย ๆได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ

KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

ซึ่งเป็นแนวทางในการสมัครงานอย่างมีคุณภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หางานทำและนายจ้าง ได้พบกัน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 ฝ่าย ในการจัดงานได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ด้วยระบบ (IT) มาใช้ในการจัดงาน ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้สมัครงานและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ล่วงหน้า ผู้สมัครงานสามารถเลือกตำแหน่งงานได้ล่วงหน้า และเข้าสัมภาษณ์งานทันทีในวันงานโดยไม่ต้องสียเวลากรอกใบสมัครงานทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ที่สำคัญข้อมูลของผู้สมัครงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุงานยังอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน

เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการการทั่วประเทศสามารถคัดรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการนำไปเรียกตัวสัมภาษณ์งานในภายหลังได้ ผู้สมัครงานมีโอกาสได้ทำงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วย การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม ที่น่าสนใจ คือการรับสมัครงานในประเทศ มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 60 บริษัท ในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม โดยการสมัครงานสมัครงานในประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และพบนายจ้างเพื่อสัมภาษณ์งานตำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ กว่า 6,000 กว่าอัตรา -ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

โดยระบบคอมพิวเตอร์ -การบริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดยระบบคอมพิวเตอร์ –การแนะแนวอาชีพ -การสาธิตอาชีพอิสระ เป็นเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การจัดนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน(คลินิกแรงงาน) กิจกรรมแสดงสินค้าจากสถานประกอบการที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการจำหน่ายสินค้า OTOPเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น