“เทศบาลสวนสนุก” คว้าถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเราต้องสะอาด โครงการสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง อีสานม่วนสุข

“เทศบาลสวนสนุก” คว้าถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเราต้องสะอาด โครงการสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง อีสานม่วนสุข

ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ที่หอศิลป์ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการสปาร์ยูปลุกใจเมืองอีสานม่วนสุข โดยการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 ( “เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart)

ภายในงานมีนิทรรศการ ปลุก -ใจ -เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 “เฮ็ด ฮัก ฮัก” (Head Hug Heart) ,การแสดงดนตรี โดยกลุ่มหน่อไม้หวาน ,การเสวนาประเด็น “การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ,นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น ,นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น และนายอภิชาต นามโยธา ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.ขอนแก่น ดำเนินรายการโดย นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน

จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณแก่องค์กรสนับสนุน หน่วยงาน ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ,มอบรางวัลครอบครัวลดโลกร้อน พร้อมเกียรติบัตร และพิธีการประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ โรงเรียนเราต้องสะอาด

ส่วนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นการถอดบทเรียน ภายใต้โครงการ Spark U ปลุก -ใจ – เมือง ณ ห้องประชุม โรงแรมคอนวีเนียน ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไลฟ์สดกับเพจ “ปันศิลป์ปันสุข” พาชมนิทรรศการของเครือข่ายสปาร์คยู ภายในหอศิลป์ตลาดต้นตาล โดย ด.ช.ภานุวิชญ์ มาพระลับ และนายอภิชาต นามโยธา พร้อมกับเยาวชนแต่ละเครือข่ายเป็นคนแนะนำนิทรรศการของพื้นที่ตัวเอง

ผลการประกวดในโครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด โรงเรียนที่มีการจัดทำโครงการยอดเยี่ยมได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 1 หมื่นบาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 7 พันบาท,รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5 พันบาท ส่วนรางวัลชมเชย ประกอบด้วย โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3 พันบาท

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการสปาร์คยู อีสาน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยมีพื้นที่ทำงาน 5 พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น โดยทุกพื้นที่นำเสนอประเด็นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ขยะ และตลาดปลอดขยะ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสปาร์ยูปลุก-ใจ-เมือง อีสานม่วนสุขนี้สามารถสร้างพลเมืองให้ตื่นรู้และมีส่วนร่วมในการปลุกพลังชุมชนให้ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาและสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่อาจจะไม่ทั่วถึงหรืออาจไม่มีคุณภาพเท่าชุมชนจัดการตัวเอง อย่างที่เครือข่ายจังหวัดเลย ,ร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ทำออกมานั้น เห็นได้ว่าการขับเคลื่อนด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินอีสาน ยังเปี่ยมด้วยพลังและปัญญา ซึ่งนำมาปลุก ใจ เมือง ได้ผลทุกครั้ง ดังชื่อ ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เฮ็ด ฮัก ฮัก (Head Hug Heart) ได้สร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม จนส่งผลถึงความสำเร็จในวันนี้

และเชื่อว่าทุกเครือข่ายยังคงต้องทำงานขับเคลื่อนกันต่อไปในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมาพร้อมกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ ดังเช่นที่พวกเราทุกคนประสบอยู่ และเทศบาลตำบลท่าพระนำไปขับเคลื่อนก่อนใครอื่นในประเด็นขยะติดเชื้อ ประเด็นขยะเมืองจากแพคเกจอาหารเดลิเวอรี่ ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งอาศัยฐานความเข้มแข็งในการปลุกใจเมือง ครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาประเด็นใหม่ๆ ในชุมชนให้คลี่คลายได้เช่นกัน

ด้านนางสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการ ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข กล่าวว่า จากการทำงานพบว่าที่จังหวัดเลย เป็นการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม เสียงแผ่นดินเลย ซึ่งนำเอาปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ เปล่งสะท้อนให้คนในทุกพื้นที่ได้ยินถึงผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ฟ้า อากาศ และอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอปทุมรัตน์ มีการปลูกข้าวหอมมะลิส่งขายทั่วโลก แต่กลับพบว่าเกษตรกรมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช จึงมีการใช้สื่อหนังประโมทัยเรื่องผีตาแฮกเพื่อการเปลี่ยนแปลง มาปลุกพลังให้ชุมชนหันมาทำเกษตรปลอดสารเคมี

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลสาวะถี และเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีปัญหาใหญ่คือขยะล้นเมือง ด้วยการปฏิบัติการปลุกพลังคนในชุมชนให้หันมาคัดแยกขยะ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ เช่น การประกวดโรงเรียนเราต้องสะอาด การประกวดครอบครัวลดโลกร้อน การนุ่งซิ่นถือตะกว้ามาตลาด ส่วนเทศบาลตำบลท่าพระ ที่เผชิญปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อและขยะที่เกิดจากน้ำท่วมได้รวมพลังสร้างแกนนำสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลุกวิถีท่าพระสะอาด

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตอบคำถามกันได้เลย แล้วมาลุ้นกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้โชคดี ได้เสื้อลิมิเต็ด อิดิชั่น ไปครองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น