ขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม สร้างสุข

ขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม สร้างสุข เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมพลัง สร้างสุข สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต

17 ธค 64 ที่บริเวณพระธาตุศิโรดมขอนแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ได้เห็นถึงความสําคัญและส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่ดี มีความสุข มีความคิด สร้างสรรค์ และเสริมพลังเชิงบวก สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กร และปลูกฝังการ ทํางานร่วมกันเป็นทีม เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่สังคมคุณธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมพลัง สร้างสุข สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางกมนรัตน์ สิมมาคํา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากิจกรรมลานวัฒนธรรม สร้างสุข เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกวันศุกร์เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้าง งาน สร้างรายได้ สร้างพื้นที่ให้แก่บุคลากรร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง การทํางานเป็นหมู่คณะการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการออก กําลังกาย การนั่งสมาธิ การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอาหาร การแสดงศิลปะ ดนตรีพื้นบ้าน การวาดภาพ การร้อยดอกไม้ การทําพานบายศรี งานฝีมืออื่น ๆ และดนตรีในสวน เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น