ขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่. 27 ธค 64 ที่สโมสรค่ายศรีพัชรินทร์.  มณฑลทหารบกที่ 23 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์. จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ขอนแก่น ในฐานะกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดขอนแก่น กล่าว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  ได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อสร้างความตะหนักให้ประชาชนรู้จักการเตรียมพร้อมป้องกันตนเอง ในการรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์ โดยร่วมสร้างจิตสำนักในวัฒนธรรมความปลอดภัย และใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 รัฐบาลได้กำหนด ให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และ เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ทำให้เป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา จำนวนมากกว่า
ปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรหนาแน่น และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ.    คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ(Admit) ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 –
5 มกราคม 2565 (รวม 7 วัน) โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565  ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติบูรณาการการดำเนินงาน ร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคี เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในงานมี หน ส่วนราชการ ได้กล่าวถึงความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ อย่างเต็มที่ เข่น ตำรวจภูธร จังหวัด สาธารณสุข. แขวงทางหลวง  แขวงทางหลวงชนบท ขนส่ง. ปภ. มฑลทหารบกที่ 23. และภาคีเครือข่าย มูลนิธิ อาสาสมัคร  เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น