ขอนแก่น kick off ฉีดวัคซีน covid-19 เด็กอายุ 5 – 11 ปี พร้อมกันทั้งจังหวัด        

ขอนแก่น kick off ฉีดวัคซีน covid-19 เด็กอายุ 5 – 11 ปี พร้อมกันทั้งจังหวัด

2 ก.พ. 65 ที่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาดของโรค  โดยระยะแรกให้วัคซีน covid 19 ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนคือ
1. เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
2. เด็กที่เป็นนักเรียนในระบบสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. เด็กที่เรียนในระบบโฮมสคูล
4. เด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีน

ความสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิค 19 แล้วไม่มีอาการ แต่หลังจาก 1 เดือนให้หลัง เด็กอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ซึ่งอาจรุนแรงได้ โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็กได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คือวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก ฉีดในปริมาณ 0.2 ซีซี เพื่อความปลอดภัย และพบผลข้างเคียงที่น้อยมาก ขณะนี้มีจำนวนประเทศต่างๆ ที่เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กมากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การฉีดวัคซีนฝาส้ม สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี  ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น  โดยเน้น School Based เป็นหลัก และ Hospital Based สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งต้องมีกุมารแพทย์พิจารณา โดยจัดลำดับความสำคัญของการฉีดคือ เด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เด็กนักเรียนในสถานศึกษา เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, 5, 4 ,3, 2, 1 และเด็กในระบบ Home School โดยหลังการฉีดต้องมีการบันทึกข้อมูลทันที ลงรหัสให้ถูกต้องและมีการตรวจสอบซ้ำโดยเร็ว จังหวัดขอนแก่น มีเด็ก 5-11 ปี ประมาณ 130,000  คน มีเด็กที่ผู้ปกครองยินยอมอนุมัติให้ฉีดวัคซีนประมาณ 30,000 คนเศษ หรือ 25% จากยอดรวมทั้งหมด ซึ่งคาดว่า ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการให้บริการการฉีดวัคซีน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอจะช่วยเพิ่มอัตราเร่ง ในการสร้างภูมิคุ้มกันในประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งผลต่อการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ในระดับชั้นประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมต่อไป

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น