กลุ่มจังหวัดอิสานตอนกลาง จัดสัมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022

กลุ่มจังหวัดอิสานตอนกลาง จัดสัมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง ได้จัด โครงกาสัมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022  โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิคงาน
หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของตลาดการเงิน ราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทิศทางเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว และหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีขึ้น
นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่   การปรับตัวสู่สังคมดิจิทัล เพราะเมื่อเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งในการเติบโตของเศษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการลดลงของวัยแรงงาน ผลักดันให้ต้องมีแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับ
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  จึงได้จัด “โครงการสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 200 คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รส.ดร.ธนวรรธณ์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพยากรณ์ศรษฐกิจและธุรกิจ ทางกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคคลากรทั้ง 4 จังหวัด ได้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจต้อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น