สาธารณสุขขอนแก่น ขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคเอกชนกลับมา WFH อีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อ Covid19 พุ่งสูงต่อเนื่อง

สาธารณสุขขอนแก่น ขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคเอกชนกลับมา WFH อีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อ Covid19 พุ่งสูงต่อเนื่อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม EOC จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 20/2565 ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference มีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้ง เนื่องจากปัจจุบัน พบการระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการระบาดเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว เน้นการดำเนินงานตามหลักการดังนี้

1.ควบคุมโรคและการดูแลผู้ติดเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเน้น การตรวจด้วย ATK เป็นอันดับแรก (ATK first การจัดระบบการรักษาพยาบาลแบบการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation: HI) ระบบการแยกกักในชุมชน (Community Isolation: CI) เป็นลำดับแรก (HI, CI first) มาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการทางสังคม พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

  1. การเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อจัดการให้เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)

  2. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เรื่อง Universal Prevention

  3. ขอความร่วมมือส่วนราชการและสถานประกอบการเอกชนพิจารณาในการทำงานที่บ้าน ( Work From Home)

5.การงดเว้นการรวมกลุ่มคนมาก ขอให้งดการสังสรรค์ชั่วคราว

  1. การเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาด แบบเป็นกลุ่มก้อน

  2. เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในบุคลากรทางการแพทย์ (เข็ม 3) เพื่อป้องกันการระบาดในโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตรียมเสนอปรับมาตรการต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดการติดเชื้อ ดังนี้

1.ขอความร่วมมือประชาชน งด ชะลด การจัดงานที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน หากจำเป็นต้องจัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ส่วนงานศพ ให้จัดได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดระยะ วันเวลา จัดงานเท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกิน 3 วัน หลีกเสี่ยงการจัดมหรสพ งดการเล่นพนัน หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนทุกชนิด งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงาน

  1. พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สถานประกอบการ สถานบันเทิง คาราโอเกะ ผับ บาร์ ให้บริการบริโภคสุราในร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ TSC2Plus ได้ไม่เกิน 21.00น.

  2. ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในสถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARCoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK ) ก่อนให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

4.ขอให้ส่วนราชการและสถานประกอบการเอกชนพิจารณาในการทำงานที่บ้าน( Work From Home) เป็นเวลา 14 วัน

ที่มา. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น