รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ
7 มี.ค. 65. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ พร้อมมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร        โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

จังหวัดขอนแก่นมี. 26 อำเภอ 198 ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 56.244 ราย โคเนื้อ จำนวน 287,429 ตัว โคนม จำนวน 39,661ตัว และกระบือ จำนวน 45,230 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 372,320 ตัว จังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ทั้ง 26อำเภอ มีโค-กระบือ ป่วยสะสมจำนวน 33,292 ตัว รักษาหายสะสม 28,960 ตัว ตายสะสม 4,261 ตัว ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่น จำนวน 3 ครั้งโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกร 3,867 ราย โดยใช้เงินทดลองราชการ ในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,757,000 บาท

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น