มทบ 23 จัดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

มทบ 23 จัดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

10 มีนาคม พ.ศ. 2565  มี่ บริเวณลานสวนสนามกรมทหารม้าที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 23       ค่ายศรีพัชรินทร์  พันเอก วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำ ปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 19องค์กร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน
สืบเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป เช่น การเกิดไฟป่าหมอกควันอัคคีภัย วาตภัย และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัยสำหรับภัยแล้ง ประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 องค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ กำหนดตรวจความพร้อม กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของส่วนราชการพลเรือน และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น