สถานกงศุลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”  

สถานกงศุลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

25 มี.ค. 65  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองกุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 107,645 บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนนางทองคูณ ไทยทวี โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จในวันที่ 13 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 20 วัน โดยใช้แรงงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดเค้า คณะครู นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น