SME กลุ่มอิสานตอนกลาง   ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

19 พฤษภาคม 2565. ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนแนะนำวิธีการสะสมคะแนน Energy points 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point), แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point), จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี รับคะแนนที่ 3 (Planning Point)และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฎิบัติ รับคะแนนที่ 4 (Review Plan Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนจะมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้โดยคะแนน Energy Points  สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านพลังงาน อาทิ อบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน, เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน, ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และ รับเงินสนับสนุนในการลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 30 ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อนิติบุคคล
โครงการ Energy Points 3 มีกำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม– เดือนกรกฎาคม 2565  สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดกลุ่มอิสานตอนกลาง  ขอนแก่น. ร้อยเอ็ด. มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้ร่วมกว่า 100 คน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม SME ทำผ่านมา 2 เฟส มีผู้ประกอบการร่วมโครงการ กว่า 1,310 แห่ง สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 257 ล้านบาท
นายรุ่งเรือง. สายพวรรณ. ผู้อำนวยการสถาบันพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทบ ได้พูดถึงการจัดทำโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3)  ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์. กว่า 100 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น