มข ผลิตใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในอาหารสัตว์

มข ผลิตใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์

และได้ติดตามโครงการ   ผลิตใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในอาหารสัตว์  ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอจัดทำโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้พรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และคณะอนุกรรมการและติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากได้เดินทางมาดูงานการผลิตโปรตีนจากแมลง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจ้างงานบัณฑิตและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจและต่อยอดการสร้างอาชีพให้ผู้ปกครองการรายใหม่จำนวน 3 รายเป็นผู้ประกอบการอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ. อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น โดยประกอบการ ได้นำองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเกี่ยวกับการผลิตหนอนแมลงโปรตีนอบแห้งเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์และมีการวางจำหน่ายสินค้าในร้านอาหารสัตว์ด้วย
ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็ง กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินงานให้ครบตลอดห่วงโซ่การพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น