รมช.เกษตรฯ มอบโค ในโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

รมช.เกษตรฯ มอบโค ในโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม  สำหรับโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบโค ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียงเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จำนวน 56,244 ราย โคเนื้อ จำนวน 287,429 ตัว โคนม จำนวน 39,661 ตัว และกระบือ จำนวน 45,230 ตัว รวมทั้งสิ้น 372,320 ตัว  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 26 อำเภอ จำนวน 2,949 ราย เป็นโค จำนวน 2,088 ตัว และกระบือ จำนวน 875 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,963 ตัว โดยการมอบโคในครั้งนี้ เป็นการมอบให้แก่เกษตรกรในอำเภอเมือง อำเภอน้ำพองและอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 54ราย จำนวนโค 54 ตัวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น